Sponsors 
 
 
 
Volledige lijst: NeVoBo
 
   
 
 
   
 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
23-11-2009
 

Hierdoor nodigen wij alle (ouders/verzorgers van) leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 26 november 2009 in Sporthal De Phoenix.

De vergadering start om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Wij stellen je aanwezigheid zeer op prijs.

Namens het bestuur, Ilse Samson secretariaat

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen • Indien niet een voldoende percentage van het aantal leden aanwezig is, beleggen wij een 2e vergadering om 20.30 uur
3. Vaststellen notulen ledenvergadering 27-11-2008
4. Ingekomen stukken
5. Statuten en Huishoudelijk Reglement
6. Evaluatieverslagen 2008-2009 diverse commissies • Secretariaat • Technische commissie • Jeugdcommissie • Sponsorcommissie
7. Financieel verslag • Financieel jaarverslag 2008-2009 • Begroting 2009-2010
8. Kascommissie • Controle 2008-2009 • Verkiezing nieuwe leden kascommissie
9. Rooster van aftreden en (her-)benoeming bestuurs- en commissieleden
10. Rondvraag
11. Sluiting

 
 
 
Terug | Nieuwsarchief