Sponsors 
 
 
 
Volledige lijst: NeVoBo
 
   
 
 
   
 
Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering
19-11-2008
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBALVERENIGING UNITAS

Hierbij nodigen wij alle (ouders/verzorgers van) leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 27 november 2008 in Sporthal De Phoenix. De vergadering start om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Wij stellen je aanwezigheid zeer op prijs.

Namens het bestuur,
Ilse Samson secretariaat

AGENDA
1. Opening
2. Korte mededelingen
• Indien niet een voldoende percentage van het aantal leden aanwezig is, beleggen wij een 2e vergadering om 20.30 uur
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen notulen ledenvergadering 15-11-2007
5. Evaluatieverslagen 2007-2008 diverse commissies
• Wedstrijdsecretariaat
• Technische commissie
• Jeugdcommissie
6. Werkgroep Unitas
7. Financieel verslag
• Financieel jaarverslag 2007-2008
• Begroting 2007-2008
8. Kascommissie
• Controle 2007-2008
• Verkiezing nieuwe leden kascommissie
9. Rooster van aftreden en (her-)benoeming bestuurs- en commissieleden / opvulling vacatures bestuur
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting

Download: NOTULEN ALV 15-11-2007

 
 
 
Terug | Nieuwsarchief